Disclaimer

Home > Disclaimer

Disclaimer

De Rechterhand website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper-) links,
zijn eigendom van Rechterhand. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te
maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Rechterhand.
Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk en niet commercieel gebruik van de Rechterhand website.
Rechterhand spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op
deze site. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de site en van de door haar langs
elektronische weg aangeboden diensten.
Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk
bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun
verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
Rechterhand behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie met onmiddellijke ingang
en zonder enige kennisgeving op deze website te wijzigen. Mochten er desondanks onjuistheden
in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt Rechterhand
geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan.
Ook kan Rechterhand geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van
fouten of vertraging in het verstrekken van informatie. Rechterhand garandeert niet dat naar haar
gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.
Op de Rechterhand website bevinden zich bepaalde (hyper) links die leiden naar websites buiten het
domein van Rechterhand. Rechterhand aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van
dergelijke websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen buiten
het domein van Rechterhand.
Rechterhand sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard
dan ook, die voortvloeit uit of enig opzicht verband houdt met de Rechterhand website.